sobota, 13 sierpnia 2022 r.
szukaj
Pielęgniarstwo


USŁUGI FINANSOWANE PRZEZ NFZ 

 

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA

Usługa bezpłatna, finansowana przez NFZ

Kwalifikacja do opieki odbywa się na podstawie

- skierowania wystawionego przez lekarza POZ

- wywiadu i oceny stanu zdrowia chorego

- zgody chorego

Do opieki kwalifikują sie pacjenci przewlekle chorzy i niepełnosprawni którzy w skali Bartel uzyskają poniżej 40 punktów, i wymagają bezwzględnie realizacji przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń przez okres 2 tygodni

- kroplowe wlewy dożylne

- zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze w stomiach, przetokach, odleżynach, troficznych owrzodzeniach podudzi i trudno gojących ranach

- karmienia przez zgłębnik i przetokę

- pielęgnacja przetoki

- płukanie pęcherza moczowego

- założenie i usunięcie cewnika (stałe zlecenie lekarskie)

- pielęgnacii pacjenta z rurką tracheostomijnąZADANIA PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

- realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielągnowania

- pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniu w środowisku domowym

-edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin

- pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu

ZGŁASZANIE CHORYCH DO OPIEKI

- rodzina

- chory

- lekarz POZ

- pielęgniarka środowiskowa

- pracownicy pomocy społecznej

- inne osoby

Czas objęcia chorego pielęgniarską opieką jest warunkowany stanem zdrowia pacjenta, ale nie może przekraczać 6 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach przedłużenie opieki może nastąpić, po uzyskaniu zgody oddziału wojewódzkiego NFZ.

Świdczenia medyczne wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w medycznie uzasadnionych przypadkach w soboty i niedziele i dni ustawowo wolne od pracy


 USŁUGI ODPŁATNE

1) Z A B I E G I   P I E L Ę G N I A R S K I E

opatrunek - 20 zł
mycie rany - 20 zł
lewatywa - 20 zł + własna wlewka
kąpiel chorego - 30 zł
pobranie krwi - 10 zł
pomiar ciśnienia - 10 zł


2) O P I E K A   P I E L Ę G N I A R S K A

cena jednej godziny od 20 zł do 25 zł w zależności od stanu chorego oraz ilości godzin.

Obowiązki pielęgniarki

czynności gospodarcze
palenie w piecu
zakupy
przygotowanie posiłku
karmienie
utrzymanie wczystości otoczenia chorego itd.

czynności pielęgnacyjne

toalety
zmiana bielizny osobistej i pościelowej
ubieranie chorego itd.

czynności opiekuńcze

zamawianie wizyt lekarskich
realizacja recept
spacery
dbanie o bezpieczeństwo chorego

 

kreacja
Czy wiesz że:
Opieka paliatywna to specjalistyczne świadczenie medyczne dla osób dotkniętych głównie chorobą nowotworową. Zespół Domowej Opieki Paliatywnej to profesjonalnie przygotowani do pracy z pacjentem i ich rodzinami - lekarze, ...